Szanowni goście, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej organizacji w Ośrodku „Lazurowy Brzeg” prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który reguluje warunki pobytu i korzystania z domków letniskowych w naszym ośrodku położonym w Mielenku przy ul. Topolowej 43.

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób , do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz do stosowania się do poleceń obsługi ośrodka.
 2. Każda osoba łamiąca niniejszy regulamin oraz osoba która rażąco narusza podstawowe normy współżycia społecznego na obszarze ośrodka zostanie poproszona o opuszczenie miejsca pobytu. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem ośrodka, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień
 4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w określonej przez najemcę wysokości w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wpływu kwoty zadatku na rachunek bankowy wynajmującego oraz potwierdzenia rezerwacji przez wynajmującego na wskazany wcześniej adres e-mail.
 5. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania i dokonania opłaty za pobyt należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Dodatkowo w dniu przyjazdu pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 300 zł (zabezpieczenie szkód materialnych).
 6. Do ośrodka przyjmowane są osoby z ważnym dokumentem stwierdzającym tożsamość. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 7. Osoby odwiedzające domki letniskowe mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.
 8. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez właściciela ośrodka po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 9. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 10. Rezygnacja z części pobytu, wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowana nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 11. Ośrodek Lazurowy Brzeg nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za uszkodzenia lub kradzież samochodów oraz rzeczy w nich pozostawionych, jak i za pozostałe przedmioty pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na właścicielach.
 12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów.
 13. Rozpalanie ognisk oraz grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż.(obowiązuje zakaz rozpalania grilli na tarasach).
 14. Zużyty węgiel pozostały z grilla prosimy wyrzucać do miejsca przeznaczonego na ognisko.
 15. W przypadku zagrożenia pożarem, środki przeciwpożarowe (gaśnice rodzaju ABC) znajdują się w widocznym miejscu na bokach domków: recepcji, domku numer 1 i domku numer 6.  Prosimy o uprzednie sprawdzenie lokalizacji oraz zapoznanie się z instrukcją obsługi umieszczonej na gaśnicy.
 16. Apteczka z podstawowym wyposażeniem znajduje się w domku recepcji, w razie potrzeby należy zgłosić się do obsługi.
 17. Obowiązuje zakaz wrzucania do toalety mokrych chusteczek, ręczników papierowych i innych artykułów higienicznych oraz innego przeznaczenia – tylko papier toaletowy!!!
 18. Wszelkie usterki w domkach bądź na terenie ośrodka prosimy niezwłocznie zgłaszać obsłudze ośrodka.
 19. Na terenie ośrodka znajdują się plac zabaw oraz trampolina dla dzieci, korzystanie z niech jest możliwe tylko w przypadku dostosowania się do odrębnego „Regulaminu korzystania z placu zabaw” znajdującego się na tablicy przy miejscu zabaw.
 20. Parking – do każdego domku przysługują dwa bezpłatne miejsca parkingowe.
 21. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 22. Jedna doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 23. Każda zameldowana osoba podlega obowiązkowej opłacie klimatycznej za każdą dobę pobytu.
 24. Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy „zamieść” zajmowany domek, umyć i schować naczynia oraz sztućce, opróżnić szafki, sprzątnąć  kuchnie oraz łazienkę, wynieść śmieci do pojemników na śmieci, teren wokół domków zostawić w czystości..
 25. W naszym ośrodku nie przyjmujemy zwierząt.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka Lazurowy Brzeg.

PROSIMY O UWAGĘ I OPIEKĘ NAD DZIEĆMI PODCZAS ZABAW NA TERENIE NASZEGO OŚRODKA, A TAKŻE W CZASIE SPĘDZANYM NA PLAŻY ORAZ KĄPIELI W MORZU. INFORMUJEMY , IŻ PLAZA W MIELENKU NIE JEST STRZEŻONA. PAMIĘTAJMY, ZE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZALEŻY OD ROZWAGI RODZICÓW